Czajanow opisuje polimeryzacje butadienu w stalowych butlach

Czajanow opisuje polimeryzację butadienu w stalowych butlach, w której jako katalizator zastosowano zawiesinę sodu w parafinie; po 63 godzinach uzyskano polimer z wydajnością 99%. Zelmanow oraz Szalnikaw stosowali sód koloidalny, przy czym otrzymali z butadienu kauczuk po upływie około 36 godzin w temperaturze 10 -150C używając zaledwie 0,3% sodu. W niektórych metodach używano sodu w postaci cienkich błon na powierzchniach różnorodnych kształtek, otrzymując zupełnie dobre wyniki. Doskonałym środkiem umożliwiającym kontrolę procesu było zastosowanie nieczynnych rozpuszczalników. Stosowano więc trwałe, nie reaktywne i niskowrzące węglowodory, jak np. cykloheksan, eter naftowy, benzen itp. , w ilościach 10 – 200/0. Ponieważ węglowodory te rozpuszczały się w produktach polimeryzacji powodując ich pęcznienie, otrzymywane materiały posiadały mniejszą lepkość niż czyste polimery oraz większą plastyczność, co powodowało ich łatwiejszy przerób; poza tym umożliwiały one produkcję kauczuku syntetycznego z niezbyt czystych dienów. Bock oraz Tschunker polimeryzowali izopren przy użyciu sodu w obecności takich materiałów, jak skrobia czy etyloceluloza, w atmosferze gazów obojętnych. Np. na 100 części wagowych butadienu stosowano 2 części sodu oraz l. część etylocelulozy; proces prowadzono w autoklawach w atmosferze wodoru otrzymując po 12 godzinach w temperaturze 400C miękki, elastyczny kauczuk. Stosowano również wiele innych materiałów umożliwiających kontrolę procesu polimeryzacji, m. in. pochodne winylowe oraz dwu etery cykliczne. Do 100 części wagowych butadienu dodawano 0,3% sodu oraz 10/0 chlorku winylu; reakcję prowadzono w temperaturze 600C w ciągu 30 godzin. W innym wypadku do butadienu dodawano 0,4010 sodu oraz 5010 dioksanu, ogrzewając mieszaninę do 400C w ciągu 36 godzin; produktem reakcji był stały materiał dający się wulkanizować. Podobny wpływ wywierają dodatki amin oraz amoniaku , zwalniając szybkość reakcji oraz obniżając jej temperaturę. Przy użyciu 0,5% ,sodu oraz 0,05 do 0,10010 aniliny butadien polimeryzował ilościowo w temperaturze 800C w ciągu 30 godzin. [patrz też: mrówka świebodzin , mrówka tarnów gazetka , kubik betonu cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena mrówka świebodzin mrówka tarnów gazetka